Telefoon  0165 – 56 77 11
E-mail info@arkus.nl
Menu
Home
Over ons
Beheer
Taxaties
WOZ bezwaar
Contact
ARKUS rentmeesters en makelaars bord

Planschade

Planschade is schade welke ontstaat doordat een planologische situatie wordt gewijzigd. Om (stedenbouwkundige) ontwikkelingen zoals woningbouw, de aanleg van bedrijfsterreinen, wegen, spoorlijnen etc. mogelijk te maken kunnen bestemmingsplannen worden herzien. Echter hierdoor kunt u schade lijden, zoals verlies van privacy en uitzicht, geluidsoverlast, lichthinder en beperking van zonlicht, verlies van omzet etc.

Wet ruimtelijke ordening en planschade
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden de planologische maatregelen genoemd, die aanleiding kunnen zijn voor toekenning van een tegemoetkoming in planschade. Planschade moet worden toegekend als de schade redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de burger of het bedrijf behoort te blijven. Hierbij is ook van belang of de schade was te voorzien en of de schade door aankoop, onteigening of op een andere wijze kan worden vergoed.

Tegemoetkoming
Als een belanghebbende meent voor een tegemoetkoming in de schade die hij lijdt in aanmerking te komen, kan bij burgemeester en wethouders een aanvraag tegemoetkoming planschade worden ingediend. Dit moet gebeuren binnen een termijn van vijf jaar na het onherroepelijk worden van de gewijzigde planologische situatie. Gemeenten heffen hierbij een recht van € 300,00, dat bij het toekennen van een tegemoetkoming in planschade wordt terugbetaald. Na het indienen van een aanvraag wordt door de gemeente een schadebeoordelingscommissie benoemd.

Dit is een complexe materie waarin deskundige bijstand het verschil tussen wel of geen schadevergoeding kan betekenen.

Wij staan u graag bij in deze lastige procedure
Arkus Rentmeesters & Makelaars is thuis in deze ingewikkelde wereld van schadevergoedingen en staat u graag bij indien u onverhoopt met dergelijke zaken te maken krijgt.

Heeft u vragen over een van deze diensten? Neem dan contact met ons op via 0165 - 56 77 11 of mail ons via info@arkus.nl

Ons actuele aanbod

> Bedrijfsmatig - te koop
> Bedrijfsmatig - te huur
> Overig aanbod
Partner in herontwikkeling en stadsvernieuwing
Arkus, Rentmeesters & Makelaars
Contact

Arkus, Rentmeesters & Makelaars
Laan van Brabant 30
4701 BK Roosendaal

Telefoon:
0165 – 56 77 11
Fax:
0165 – 39 95 12
E-mail:

Aangesloten bij